Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2023)
Chi tiết
Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 05/4/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Chi tiết
Kế hoạch thực hiện kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Chi tiết
Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Chi tiết
Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Chi tiết
Các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV)
Chi tiết
Đề cương tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Chi tiết
Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận”

 

Chi tiết
Điều lệ Liên hiệp hội Việt Nam

 

Chi tiết
Nhắn tin ủng hộ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững
Chi tiết
Tổng số : 17 bài viết
Trang
12
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4719677