KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022   7/5/2021

Thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận”, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận, Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ” tỉnh Bình Thuận và Hướng dẫn số 4277/HD-HĐXC ngày 03/11/2020 của Hội đồng xét chọn trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận.Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ” tỉnh Bình Thuận (Sau đây gọi tắt là Hội đồng xét chọn) xây dựng Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần III, năm 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Thuận.

- Góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, góp phần xây dựng tỉnh Bình Thuận giàu mạnh, văn minh.

2. Yêu cầu

- Phải đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan, công khai và ghi nhận đúng mức những đóng góp của các cá nhân là trí thức khoa học công nghệ.

- Lựa chọn đúng những trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ để tôn vinh. Trí thức sau khi được tôn vinh có trách nhiệm phổ biến, áp dụng các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học vào thực tiễn ngày càng phát huy tác dụng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG XÉT CHỌN

Trí thức có trình độ đại học trở lên tham gia hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN

Thực hiện theo Khoản 1 Điều 6, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều kiện xét chọn: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 6, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

a) Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng, luôn trung thành với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

b) Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của nơi công tác và nơi cư trú.

c) Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tổ chức, tập thể, cơ quan nói riêng và có nhiều đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của tỉnh nói chung.

(Lưu ý: Kết quả đánh giá “Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao” được áp dụng đối với các cá nhân có hồ sơ tham gia xét chọn là cán bộ, công chức, viên chức; kết quả được tính trong vòng 02 năm liên tục liền kề tính từ thời điểm nộp hồ sơ xét chọn).

2. Tiêu chuẩn xét chọn: Thực hiện theo Điều 1, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

Có giải pháp, công trình khoa học được triển khai áp dụng ở Bình Thuận, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực góp phần vào sự phát triển của tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền (Sở chuyên ngành) công nhận; đồng thời, phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có giải pháp, công trình khoa học đạt giải ba trở lên trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

b) Đạt giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

c) Đạt giải thưởng về khoa học công nghệ của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

d) Có sáng kiến được Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh đánh giá hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng từ toàn tỉnh trở lên đã được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực.

đ) Có phát minh hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được áp dụng hiệu quả tại tỉnh Bình Thuận và được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

e) Đạt danh hiệu trí thức về khoa học công nghệ tiêu biểu cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

g) Có giải pháp, công trình khoa học đạt giải thưởng khoa học công nghệ cấp Nhà nước; giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

h) Có chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trở lên được nghiệm thu ở mức đạt trở lên.

i) Học viên tốt nghiệp đại học trở lên đạt loại xuất sắc có nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu áp dụng hiệu quả tại tỉnh Bình Thuận.

(Lưu ý: Đối với giải pháp, công trình khoa học, tham gia xét chọn là của nhóm tác giả thì chỉ xét chọn cho một người được đề xuất từ cơ sở. Thành tích để đề nghị xét chọn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 05 năm gần nhất tính đến tính đến hạn chót ngày nộp hồ sơ xét chọn).

IV. HỒ SƠ THAM GIA XÉT CHỌN

Hồ sơ đề nghị xét chọn gồm 02 bộ chính gồm:

a) Phiếu đăng ký tham gia của tác giả (theo mẫu 1).download

b) Báo cáo thành tích có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi thường trú (theo mẫu 2).download

c) Giấy xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi thường trú về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; về phẩm chất, đạo đức, lối sống; về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao (đối với người công tác tại các cơ quan, đơn vị) và tham gia các hoạt động tại địa phương (đối với người không công tác trong cơ quan, đơn vị) (theo mẫu 3).download

d) Giấy xác nhận việc triển khai áp dụng giải pháp sáng kiến, công trình khoa học của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học triển khai áp dụng (theo mẫu 4).download

đ) Bản sao các văn bản, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt giải, khen thưởng, nghiệm thu đối với các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; xác nhận hàng năm của cơ quan, đơn vị về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, việc chức, người lao động,...

V. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Việc tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022 được triển khai với các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Thông báo tổ chức xét chọn: Sau khi Hội đồng xét chọn ban hành Kế hoạch, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông báo rộng rãi việc tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ.

2. Cung cấp và hướng dẫn lập hồ sơ tham gia xét chọn: Từ tháng 01/2021 đến tháng 8/2022, các cá nhân đủ điều kiện tham gia xét chọn liên hệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để được nhận và hướng dẫn lập hồ sơ tham gia hoặc truy cập vào Website của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh  qua địa chỉ vusta.gov.vn để lấy mẫu hồ sơ.

3. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Các cá nhân tham gia xét chọn lập hai (02) bộ hồ sơ theo hướng dẫn và nộp trực tiếp tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Hạn chót nộp hồ sơ là 31/8/2022. Hồ sơ nộp sau thời gian này sẽ chuyển cho lần xét chọn tiếp theo.

4. Họp Hội đồng xét chọn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổng hợp hồ sơ, rà soát, yêu cầu tác giả bổ sung hoàn thiện hồ sơ, gửi văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền (Sở chuyên ngành) công nhận về hiệu quả kinh tế - xã hội của các sáng kiến, công trình khoa học theo quy định. Hoàn tất công tác thẩm định, đề xuất, tham mưu tổ chức họp Hội đồng xét chọn trước 30/9/2022.

5. Công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng sau 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét chọn. Thời gian đăng tải kết quả trong 10 ngày làm việc.

6. Hội đồng xét chọn xem xét, giải trình các trường hợp dư luận có ý kiến phản hồi; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng trình Ủy ban nhân dân tỉnh, qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Trung tâm Hành chính Công) thời gian hoàn thành trước 15/11/2022.

7. Tổ chức Lễ tôn vinh: Tháng 12/2022.

VI. HÌNH THỨC TÔN VINH KHEN THƯỞNG

a) Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Lễ tôn vinh được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và thiết thực theo đúng quy định hiện hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

- Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ; theo dõi và tham mưu Hội đồng xét chọn xử lý các trường hợp phát sinh.

- Hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn.

- Thống kê, rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng, tôn vinh những trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ được Hội đồng xét chọn thống nhất đề nghị.

- Chuẩn bị các nội dung tổ chức Lễ Tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ của tỉnh.

- Tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động hàng năm gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc xét chọn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ.

3. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận

Thông tin về việc tổ chức xét chọn; tuyên truyền trước, trong và sau Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ.

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc triển khai thực hiện Hướng dẫn này và đảm bảo Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ của tỉnh đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);

- Thành viên HĐXC, Tổ CVgiúp việc;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Liên hiệp Hội KH&KT;

- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh;

- Đài PTTH tỉnh, Báo Bình Thuận;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, KGVXNV, Trang.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN
CHỦ TỊCH(Đã ký)PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Đức HòaCác tin tiếp
Kế hoạch Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV, năm 2023-2024   (18/1/2023)
Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2022   (26/12/2022)
Kết quả xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III năm 2022   (10/11/2022)
Một số giải pháp đẩy mạnh việc xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận   (10/6/2022)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ” tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2022.   (5/4/2022)
Liên hiệp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ lần thứ III năm 2021-2022   (5/4/2022)
KẾ HOẠCH Tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ III, năm 2021 - 2022   (7/5/2021)
Liên hiệp hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn tham gia xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020.   (21/8/2020)
Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị và nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương   (21/8/2020)
Liên hiệp hội đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ tham gia xét chọn, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần thứ II   (12/8/2020)
Hương dẫn tham gia xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2020   (12/8/2020)
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ II, năm 2018   (28/12/2016)
Tôn vinh Trí thức tiêu biểu và kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ lần thứ I năm 2016   (28/12/2016)
Họp Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ” của tỉnh   (14/10/2016)
Tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu   (28/8/2015)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824610