Giới thiệu chung về Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   29/3/2013


Lịch sử thành lập:

- Ngày 16 tháng 10 năm 2002, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2858/ QĐ-CTUBBT về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận.

- Ngày 07 tháng 7 năm 2004, Đại hội thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận được long trọng khai mạc. Có tất cả các đại biểu đại diện cho các hội thành viên, Hội viên tập thể tham dự. Đặc biệt, Đại hội đã vinh dự đón đồng chí Huỳnh Văn Tí lúc bấy giờ đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính thức của Ban vận động, bầu Ban Chấp hành gồm 19 vị, bầu Tiến sỹ Nguyễn Văn Thuần, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh giữ cương vị Chủ tịch Liên Hiệp hội, bầu Ông Nguyễn Xuân Thi làm Trưởng ban Kiểm tra. Các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ này gồm: Ông Nguyễn Hữu Quý, Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và Môi trường, Ông Nguyễn Lợt, PCT, Kiêm Thư ký Liên hiệp hội.

- Sau này, tại hội nghị Ban Chấp hành đầu năm 2008, ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành và giữ cương vị Phó Chủ tịch thay ông Nguyễn Hữu Quý. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận đã thu hút được 23 hội thành viên trong đó 17 hội thành viên và 6 hội viên tập thể, với tổng số 11.284 hội viên là cán bộ, nhân dân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Ngày 30-31 tháng 7 năm 2009, Liên hiệp hội đã tiến hành Đại hội lần thứ II. Đại hội vinh dự đón PGS. TS. Hồ Uy Liêm, Quyền Chủ Tịch Liên hiệp hội Việt Nam, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Dũng Nhật - Ủy viên Ban Thường Vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và phát biểu ý kiến.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2010 - 2014), Nghị quyết đại hội và bầu Ban Chấp hành gồm 36 vị. TS. Nguyễn Văn Thuần được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ II. Các Phó Chủ tịch là: Ông Phạm Khắc Thọ và Ông Lê Văn Tiến. ông Nguyễn Lợt, được bầu làm PCT. Từ tháng 10/2010 Ông Nguyễn Bá Sum - Tổ phó Tổ Công tác Chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận được điều về công tác tại Liên hiệp hội và bầu bổ sung vào BCH kiêm tổng thư ký.

- Tại Quyết định số 2524 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê chuẩn bổ sung Tiến sĩ Lương Thanh Sơn công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đảm nhận Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ II (2009-2014).
Trưởng Ban kiểm tra là bà Vũ Thị Minh Thuyết.

- Ngày 30-31 tháng 7 năm 2014, Liên hiệp hội đã tiến hành Đại hội lần thứ III. Đại hội vinh dự đón GS. TS. Đặng Vũ Minh, Chủ Tịch Liên hiệp hội Việt Nam, đồng chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường Vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và phát biểu ý kiến.

- Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2014 - 2019), Nghị quyết đại hội và bầu Ban Chấp hành gồm 44 vị. ThS. Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ III. Các Phó Chủ tịch là: TS Lương Thanh Sơn và ThS Hồ Trung Phước - Giám đốc Sở KH&CN; CN  Võ Thị Thu Nguyệt, được bầu vào BCH kiêm tổng thư ký.

- Tính đến tháng 5 năm 2014, Liên hiệp hội có 25 hội thành viên và 11 Hội viên tập thể và 4 đơn vị trực thuộc với tổng số hơn 15.957 hội viên. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

 Chức năng của Liên hiệp hội Bình Thuận:

1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ ngoài tỉnh, kiều bào định cư ở nước ngoài góp phần trí tuệ, sức lực vào sự nghiệp xây dựng quê hương; điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.

2. Làm đầu mối giữa các hội thành viên, hội viên tập thể với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp Hội.

3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, hội viên tập thể của trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh trong khuôn khổ pháp luật quy định.

4. Các chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Liên hiệp hội Bình Thuận có các nhiệm vụ sau đây:

1. Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên và hội viên tập thể.

2. Tham gia thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo:

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia hoạt động Hội; phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân; tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ thông qua Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, an ninh - quốc phòng của tỉnh Bình Thuận.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

- Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

- Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

3. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ:

- Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước.

- Vận động trí thức khoa học và công nghệ là trí thức ngoài tỉnh và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng quê hương Bình Thuận và bảo vệ Tổ quốc.

4. Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

5. Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật.


Các tin tiếp
Sơ đồ tổ chức   (29/3/2013)
Giới thiệu chung về Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận   (29/3/2013)
Tìm kiếm
Liên kết
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    4824591